Logo
Logo
Strona główna
Regulamin
Jak dodać wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj
Logo
kamerzysta nowy sącz |wideofilmowanie nowy sącz |wideofilmowanie grybów
Szybki podgląd zawartości http://www.OpenDoc.pl/:

OpenDoc.pl - Wzory dokument?w na e-mail Zaloguj si? Zam?w dost?p na 90 dni

OpenDoc.pl - Wzory dokument?w na e-mail

 • Media
 • Spo?eczno?ciowe
 • S?u?by mundurowe
 • Pracodawca
 • J?zyki
 • Umowy
 • Urz?d Miasta
 • Urz?d Skarbowy
 • Urz?dy i Instytucje
 • S?dowe
OpenDoc.pl to baza
2641 dokument?w, zaktualizowanych
ostatnio dnia 16-06-2016

Znajd? dokument

Szukaj

Budownictwo

W Naszym kraju przed rozpocz?ciem inwestycji jest du?o papierkowej pracy. Jak sobie poradzi? w tej kwestii? Wystarczy skorzysta? z gotowego rozwi?zania! Sprawd?! Zobacz kategorie:
 • Planowanie przestrzenne
 • Umowy budowlane
 • Drogownictwo
 • Geodezja
Szukaj wg s??w kluczowych:

prace budowlane, pozwolenia na budowe, budowa, pozwolenie na budow?, budowa domu, umowa o roboty budowlane,

Poradniki

Budujemy Dom - cz?? 1
Budujemy Dom - cz?? 2
Zak?adanie Firmy

Instytucje

ZUS
Urz?dy skarbowe
S?dy
WKU
Wydzia? Spraw Obywatelskich

Podstawy prawne

Kodeks cywilny
Kodeks post?powania administracyjnego
Kodeks pracy
Kodeks sp?ek handlowych
Kodeks rodzinny i opieku?czy

Ostatnio dodane dokumenty


Pismo

Odwo?anie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu

Data dodania: 2016-06-16 Dla rodzic?w dzieci w wieku przedszkolnym, kt?re nie zosta?y przyj?te do przedszkola w toku post?powania rekrutacyjnego. Spo?eczno?ciowe » Przedszkole Zobacz Pobierz
Pro?ba

Pro?ba / Podanie o mo?liwo?? uczestniczenia w obronie pracy in?ynierskiej promotora nie b?d?cego pracownikiem Uczelni

Data dodania: 2016-01-07 Pisanie pracy dyplomowej "troszk?" Ci si? przed?u?y?o? Ko?czysz pisa? prace dyplomow? pod kierunkiem wyznaczonego... Spo?eczno?ciowe » Student Zobacz Pobierz
Pismo

Rozwi?zanie umowy ze wzgl?du na zmian? regulaminu - dla firm

Data dodania: 2014-09-11 Prowadzisz dzia?alno?? gospodarcz? i nagle Tw?j dotychczasowy operator - Orange Polska - zmienia warunki ?wiadczenia... Media » Orange Polska - Oferta Stacjonarna Zobacz Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o telefon stacjonarny PSTN z zachowaniem Neostrady dla firm

Data dodania: 2014-09-09 Kiedy chcesz zrezygnowa? z telefonu stacjonarnego w swojej firmie - PSTN a na linii dodatkowo korzystasz z us?ugi... Media » Orange Polska - Oferta Stacjonarna Zobacz Pobierz
Wniosek

Wniosek o zdemontowanie dodatkowego licznika

Data dodania: 2014-09-05 Kiedy nie potrzebujesz ju? posiada? dw?ch licznik?w w swoim domu - np. nie podnajmujesz ju? cz?ci domu - z??... Media » Przedsi?biorstwa Energetyczne Zobacz Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o Internet DSL - dla firm

Data dodania: 2014-09-03 Korzystasz w swojej firmie z internetu DSL ?wiadczonego przez Orange Polska - dawniej Telekomunikacja Polska S.A.... Media » Orange Polska - Oferta Stacjonarna Zobacz Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o Internet SDI dla os?b prowadz?cych firm?

Data dodania: 2014-09-02 Je?eli jeszcze posiadasz Internet SDI w swojej firmie - z r?nych wzgl?d?w - a nie masz zamiaru dalej korzysta? z tej... Media » Orange Polska - Oferta Stacjonarna Zobacz Pobierz
Pismo

Rozwi?zanie umowy Neostrada TP dla firm

Data dodania: 2014-08-27 Nie chcesz dalej korzysta? z Neostrady w swojej firmie a do tego ko?czy Ci si? umowa? Nie przegap wypowiedzenia, gdy?... Media » Orange Polska - Oferta Stacjonarna Zobacz Pobierz
Wniosek

Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora

Data dodania: 2014-08-26 Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora przeznaczony jest dla os?b, kt?re wyrokiem s?du otrzyma?y ?rodek... S?dowe » Wnioski Zobacz Pobierz
Umowa

Umowa wypo?yczenia / najmu przyczepy

Data dodania: 2014-08-21 Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypo?yczenia przyczepy - nie zapomnij sporz?dzi? odpowiedniego dokumentu... Umowy » Umowy najmu / sprzeda?y Zobacz Pobierz
Wniosek

Wniosek o wymian? balustrad balkonowych niespe?niaj?cych wymogi techniczne

Data dodania: 2014-08-20 Minimalna wysoko?? balustrady okre?lona jest w Rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w... Media » Sp?dzielnie mieszkaniowe Zobacz Pobierz
Umowa

Umowa wypo?yczenia przyczepy

Data dodania: 2014-08-18 Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypo?yczenia przyczepy - nie zapomnij sporz?dzi? odpowiedniego dokumentu... Umowy » Umowy najmu / sprzeda?y Zobacz Pobierz
Umowa

Ugoda pomi?dzy d?u?nikiem b?d?cym osob? fizyczn? a wierzycielem prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz?

Data dodania: 2014-08-12 Ugoda pomi?dzy d?u?nikiem b?d?cym osob? fizyczn? a wierzycielem prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? ... Umowy » Umowy - r?ne Zobacz Pobierz

Propozycje dokument?w nades?ane przez internaut?w

2016-06-27
WNIOSEK O WYDANIE ZASWIADCZENIA W SPRAWIE PODATKU OD SPADKOW I DAROWIZN Do kategorii: Wnioski 2016-05-09
odwo?anie od wojskowej komisji lekarskiej Do kategorii: Wojskowa Komenda Uzupe?nie? (WKU) 2016-05-06
pro?ba o os?on?/ zadaszenie kontener?w na ?mieci Do kategorii: Sp?dzielnie mieszkaniowe 2016-05-01
wniosek o wydanie za?wiadczenia o dochodach, przychodach, podatku nale?nym,o nieprowadzeniu lub prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej i o niefigurowaniu w ewidencji urz?du Do kategorii: Wnioski 2016-04-27
pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia o wsp?lne skierowanie do tego samego sanatorium w tym samym terminie z mo?liwo?ci? wsp?lnego pokoju dla konkubent?w z r?nych Oddzia??w NFZ posiadaj?cych te same zasadnicze choroby schorzenia Do kategorii: S?u?ba Zdrowia 2016-04-20
Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora Do kategorii: Wnioski 2016-04-15
chcielibysmy aby na naszym osiedlu zosta? postawiony st?l do ping-ponga tak jak to jest na okolicznych osiedlach. Na naszym osiedlu jest jedynie malutki plac zabaw przeznaczony dla najmlodszych i plac pod boiskko do noznej albo siatkowki ktory jest w oplakanym stanie: wystajace kamienie, szkla z potluczonych butelek i kawa?ki drutu powbijane w ziemi. Starsze dzieci nie maja co robic, dlatego chcia?abym zeby chociaz taki st? sie pojawi?- bede bardzo wdzieczna za uzyskanie pomocy w napisaniu takiego wniosku :-) Do kategorii: Sp?dzielnie mieszkaniowe 2016-04-15
zgoda w?a?ciciela na u?ytkowanie pojazdu przez kierowc? w chwili zdarzenia Do kategorii: Sprawy komunikacyjne 2016-04-15
zmian terminu na test sprawnosciowy fizycznej oraz test wiedzy Do kategorii: Policja 2016-04-06
zapisania dziecka do szko?y z powodu przeprowadzki Do kategorii: Szko?a Podstawowa
 • Media
 • Operatorzy Telekomunikacyjni
 • Orange Polska - Oferta Kom?rkowa
 • Orange Polska - Oferta Stacjonarna
 • Plus
 • T-Mobile / ERA
 • Play
 • Netia
 • UPC Polska
 • Vectra
 • DIALOG
 • Multimedia Polska S.A.
 • ASTER
 • INEA
 • TOYA
 • Przedsi?biorstwa Energetyczne
 • Przedsi?biorstwa Gazownicze
 • Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej
 • Przedsi?biorstwa Wodno-Kanalizacyjne
 • Sp?dzielnie mieszkaniowe
 • Internet
 • Telewizja
 • Spo?eczno?ciowe
 • Auto - Samoch?d
 • Bank
 • Curriculum Vitae
 • CV i Listy Motywacyjne
 • Firma Ubezpieczeniowa
 • Gimnazjum
 • Listy Motywacyjne
 • Pisma grzeczno?ciowe
 • Przedszkole
 • R?ne
 • Skargi
 • Student
 • Szko?a Podstawowa
 • Szko?a ?rednia
 • Wesele
 • Zakupy on-line
 • S?u?by mundurowe
 • Policja
 • Wojskowa Komenda Uzupe?nie? (WKU)
 • Pracodawca
 • Biznes plany
 • Dokumenty z Prawa Pracy
 • Druki ksi?gowe
 • Instrukcje BHP
 • Karty opisu stanowiska pracy
 • Oferty Handlowe
 • Pe?nomocnictwa
 • Pisma Informacyjne
 • Zam?wienia, reklamacje, itp
 • J?zyki
 • J?zyk angielski
 • Umowy
 • Cesje
 • Umowy - r?ne
 • Umowy budowlane
 • Umowy dzier?awy
 • Umowy informatyczne
 • Umowy licencyjne
 • Umowy najmu / sprzeda?y
 • Umowy spedycji i sk?adu
 • Umowy sp?ek
 • Umowy u?yczenia
 • Umowy zlecenia
 • Umowy zwi?zane z prac?
 • Umowy zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug
 • Urz?d Miasta
 • Architektura i planowanie przestrzenne
 • Bezpiecze?stwo i zarz?dzanie kryzysowe
 • Drogownictwo
 • Dzia?alno?? gospodarcza
 • Geodezja i Kataster
 • Gospodarka nieruchomo?ciami
 • Konserwacja zabytk?w
 • Miejski Rzecznik Konsument?w
 • Ochrona ?rodowiska
 • O?wiata
 • Polityka lokalowa
 • Polityka spo?eczna
 • Skargi i wnioski
 • Sprawy komunalne
 • Sprawy komunikacyjne
 • Sprawy obywatelskie
 • Urz?d Stanu Cywilnego
 • Urz?d Skarbowy
 • CIT
 • NIP
 • PIT za 2008
 • PIT za 2009
 • Pozosta?e
 • VAT
 • Urz?dy i Instytucje
 • GUS
 • Instytucje
 • S?u?ba Zdrowia
 • Sprawozdawczo?? Bud?etowa
 • Urz?d Pracy
 • Urz?dy
 • ZUS
 • S?dowe
 • Formularze s?dowe
 • Krajowy Rejestr Karny - KRK
 • Krajowy Rejestr S?dowy - KRS
 • KRS CI
 • Ksi?gi Wieczyste
 • Monitor S?dowy i Gospodarczy
 • Pisma przedprocesowe
 • Pozwy
 • Rejestr zastaw?w
 • Weksle
 • Windykacja
 • Wnioski
zobacz wi?cej fraz »

Informacje:

 • Dlaczego dokumenty s? p?atne ?
 • Regulamin
 • Materia?y promocyjne
 • Kontakt
 • Reklamacje
 • Zaproponuj dokument
 • Wsp?praca
 • Typy dokument?w

Adresy instytucji:

 • ZUS
 • Urz?dy skarbowe
 • S?dy
 • WKU
 • Wydzia? Spraw Obywatelskich

Popularne:

 • telekomunikacja polska
 • rozwi?zanie umowy tpsa
 • wz?r oferty handlowej
 • jak napisa? ofert? handlow?
 • szablon sdz2
 • wypowiedzenie umowy cyfrowy polsat
 • formularz sdz2

Polecamy:

 • monitor polski b
 • sprawozdania finansowe
 • bilans
 • analiza finansowa
 • infolinia 0 801
 • odpisy z KRS

Podstawy prawne

 • Kodeks cywilny
 • Kodeks post?powania administracyjnego
 • Kodeks pracy
 • Kodeks sp?ek handlowych
 • Kodeks rodzinny i opieku?czy
© Copyright by Grupa FOREX
ilość wejść robota google 0 ilość wejść robota msn 0 ilość wejść robota yahoo 0 ilość wejść robota onet 0 ilość wejść robota netsprint 0 ilość wejść robota szukacz 0
wideofilmowanie gorlice |pisanie wniosków unijnych
Logo
Logo
Regulamin oraz informacje o katalogu
powered by: skrypt katalogu otwarty.pl mini mod v2.0 | eYou | eHO
modified by: pkruk.com & wedan & pozycjonowanie