Logo
Logo
Strona główna
Regulamin
Jak dodać wpis?
Najpopularniejsze
Wyszukaj
Logo
kamerzysta nowy sącz |wideofilmowanie nowy sącz |wideofilmowanie grybów
Szybki podgląd zawartości http://tpaul.pl/:

Organizacja i Realizacja Proces?w Inwestycyjnych tpaul.pl ... PW PAUL FUNDACJA ZOE Waluta Lokalna Sklep PW PAUL Import z Chin UBEZPIECZENIA ...

... ... ... ... ... ... PW PAUL Tomasz St?pie? +48 515 099 101 Strona www.tpaul.pl jest w rozbudowie!

RODO Wykonuj?c obowi?zek informacyjny
- RODO -

- Regulamin Polityki Prywatno?ci PW PAUL -
..... Firma PW PAUL wykonuje us?ugi w zakresie .....

- Organizacja i realizacja proces?w inwestycyjnych
- Kierowanie i nadz?r rob?t budowlanych
- Kompleksowe us?ugi w zakresie BHP i P.PO?.
- Ubezpieczenia /multi/
- Wykonywanie kosztorys?w
- Monta? i odbiory rusztowa? budowlano-monta?owych
- Zarz?dzanie nieruchomo?ciami
- Audyty energetyczne
- Us?ugi doradczo techniczne - opinie prawne i techniczne

- Prowadzimy wynajem sprz?tu /koparki, wozid?a, pojazdy do transportu/
- Wykonujemy prace ziemne a tak?e roboty brukarskie i umocnieniowe.
- Realizacje nasze obejmuj? budowa? zbiornik?w wodnych.
- Realizacje wodoci?g?w oraz kanalizacji
...

Firma PW PAUL za wykonywane us?ugi akceptuje walut? lokalna ? ZIELONY.

Korzystajac z waluty lokalnej:
- Pieniadz lokalny jest nieodsetkowy. Nie zad?u?a, lecz umo?liwia utrzymanie ?rodk?w pieni?nych na sta?ym poziomie, co jest podstaw? do rozwoju lokalnych gospodarek.
- Pieniadz lokalny obs?uguje transakcje na rynku lokalnym bez mo?liwo?ci jego swobodnego transferowania czy spekulacji, zapobiegaj?c niepo??danym zjawiskom gospodarczym.
- Pieniadz lokalny wspiera lokalny sektor produkcji i us?ug, co w ostateczno?ci prowadzi do likwidacji bezrobocia i og?lnego wzrostu gospodarczego.
Oferta PW PAUL

oraz

/////////////////////////////////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- Prowadzimy Multiagencj? Ubezpieczeniowa


- Prowadzimy Multiagencj? Ubezpieczeniowa

Dbamy poprzez to o Twoje bezpiecze?stwo kt?re jest dla nas najwy?szym priorytetem...

Posiadamy takie oferty jak:
-Auto i podr? - chro? siebie i swoje auto w podr?y
-Dom i firma - chro? sw?j maj?tek i mienie
-?ycie i zdrowie chro? siebie i swoich bliskich 24/7

Uwaga:
Na naszej stronie ani w naszych ulotkach nie spotkasz gotowej tabelki ze stawkami za ubezpieczenie OC. Na cen? ubezpieczenia OC wp?ywa kilka lub kilkana?cie parametr?w i u wi?kszo?ci os?b stawki za to ubezpieczeni b?d? sie od siebie r?ni?. Je?eli chcesz pozna? sk?adk? za OC swojego samochodu lub za dowolne inne ubezpieczenie, skontaktuj si? z nami mailowo, telefonicznie lub odwied? nasz punkt sprzeda?y.


Wsp?pracujemy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dzi?ki temu maj? Pa?stwo mo?liwo?? por?wnania wielu ofert w jednym miejscu. Kilkuletnie do?wiadczenie i dobra znajomo?? rynku, pozwoli?a nam przygotowa? wiele atrakcyjnych rozwi?za?, kt?re bezpo?rednio przek?adaj? si? na ni?sz? sk?adk? ubezpieczeniow?. Specjalizujemy si? w ubezpieczeniach komunikacyjnych, maj?tkowych, osobowych i na ?ycie do os?b prywatnych oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorc?w. W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

Ubezpieczenia komunikacyjne
Obowi?zkowe ubezpieczenie OC, Auto Casco (AC), ubezpieczenie nast?pstw nieszcz?liwych wypadk?w (NNW), assistance, ubezpieczenie szyb samochodowych, ubezpieczenie baga?u, ubezpieczenie utraty zni?ek w OC lub AC, pakiety dla m?odych kierowc?w.

Ubezpieczenia maj?tkowe
Ubezpieczenia mieszka?, dom?w, dom?w w budowie, dom?w letniskowych, nagrobk?w, ogrodze?, altanek, piwnic, gara??w, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w ?yciu prywatnym, ubezpieczenia ochrony prawnej i assistance domowy.

Ubezpieczenia podr?y
Ubezpieczenia koszt?w leczenia za granic?, nieszcz?liwych wypadk?w za granic?, odpowiedzialno?ci cywilnej, baga?u, ubezpieczenie koszt?w poszukiwania i ratownictwa, ubezpieczenia dla os?b pracuj?cych za granic?.

Ubezpieczenia firm i zawodowe
Ubezpieczenia maj?tku firmy, maszyn i urz?dze?, ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej firmy (w tym OC firmy budowlanej, zak?adu kosmetycznego, gastronomii), ubezpieczenie got?wki w transporcie oraz w kasie, cargo, ubezpieczenia pracownik?w s?u?by zdrowia, architekt?w, rolnik?w, nauczycieli i wychowawc?w

Ubezpieczenia na ?ycie, zdrowotne i wypadkowe
Ubezpieczenia na ?ycie, na ?ycie pod kredyt, ubezpieczenia grupowe, wypadkowe (NNW), pracownicze ubezpieczenia grupowe i zdrowotne, pakiety medyczne, pakiety medyczne dla kobiet w ci??y

Ponadto posiadamy mo?liwo?? skorzystania z wielu promocji i zni?ek indywidualnie wynegocjowanych z Towarzystwami Ubezpiecze?. Opr?cz tradycyjnych produkt?w ubezpieczeniowych, mo?esz skorzysta? z ubezpiecze? pakietowych


- Rozprowadzamy tak?e

Polski produkt - posiadaj?cy innowacyjne technologie

RGB Technology - polski producent innowacyjnych wy?wietlaczy LED.
Oferujemy urz?dzenia zewn?trzne, kt?re maj? szerokie zastosowanie jako skuteczna reklama wizualna oraz wygodny i czytelny spos?b przekazania informacji
(m.in. w handlu, us?ugach, turystyce, sporcie, urz?dach).
Zastosowanie w procesie projektowania i produkcji unikatowe rozwi?zania technologiczne pozwoli?y stworzy? modu?ow? konstrukcj? wy?wietlaczy,
kt?ra umo?liwia jego dowoln? konfiguracj? wielko?ciow? (w obr?bie modu?u).
Pomaga to optymalnie dobra? wielko?? wy?wietlacza do miejsca monta?u.

Niska waga urz?dze? umo?liwia monta? r?wnie? w nietypowych lokalizacjach (np. dach).

Energooszcz?dno?? - zastosowane rozwi?zania technologiczne obni?aj? zu?ycie energii.

W wy?wietlaczach stosujemy selekcjonowane, najlepszej jako?ci diody LED, kt?re charakteryzuj? si? bardzo wysok? jasno?ci? przy szerokim k?cie ?wiecenia, co gwarantuje bardzo dobr? widoczno?? nawet w s?oneczne dni.

Automatyzacja produkcji (automatyczne obk?adanie element?w elektronicznych, diod LED) powoduje wysok? jako?? oraz powtarzalno?? produkcji.

Posiadamy w?asny park maszynowy oraz Dzia? Rozwoju Produktu co powoduje sta?y rozw?j urz?dze?.

Sta?y magazyn cz?ci zamiennych umo?liwia szybk? reakcj? serwisow?.

W ofercie posiadamy:
- Wy?wietlacze tekstowe

- Wy?wietlacze tekstowe kolorowe

- Wy?wietlacze graficzno-tekstowe

- Krzy?e apteczne

http://www.tpaul.pl
http://pwpaul.pl

mobile: + 48 515 ... ...

tel. +48 (0-44) 739 30 97
fax +48 (0-44) 739 30 87

e-mail: tpaul@tlen.pl

SKLEP

UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIA NR 1 W POLSCE
SMARTFONY Oferta PW PAUL
Siedziba:

97-300 Piotrk?w Tryb.

oraz

58-573 PIECHOWICEKomunikator Tlen
SKYPE opis

Strona g??wna Strona korzysta z plik?w cookie oraz innych analogicznych funkcjonalnie technologii s?u??cych do przechowywania danych. Brak zmiany ustawie? ich dotycz?cych oznacza, ?e b?d? one zamieszczane na Twoim urz?dzeniu ko?cowym. Wi?cej szczeg??w w naszej "Polityce Prywatno?ci".
  • Kontakt: 97-300 Piotrkow Tryb.
    58-573 PIECHOWICE.
  • Telefon: +48 44 739 30 97
  • Mail: tpaul@tlen.pl
copyright ? 2002 PW "PAUL" / Tomasz St?pie? STRONA 2
ilość wejść robota google 8 ilość wejść robota msn 0 ilość wejść robota yahoo 0 ilość wejść robota onet 0 ilość wejść robota netsprint 0 ilość wejść robota szukacz 0
wideofilmowanie gorlice |pisanie wniosków unijnych
Logo
Logo
Regulamin oraz informacje o katalogu
powered by: skrypt katalogu otwarty.pl mini mod v2.0 | eYou | eHO
modified by: pkruk.com & wedan & pozycjonowanie